ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

information system for equitable education

Circle Image

ข้อมูลเด็กนักเรียน

สรุปข้อมูลการเข้าถึงการศึกษา, ความยากจน, อัตราการเรียนต่อและคะแนน O-NET ของนักเรียนในประเทศไทย

Circle Image

ข้อมูลครู

สรุปข้อมูลอัตราส่วนจำนวนครูต่อนักเรียน, ความหนาแน่นของครูในประเทศไทย

Circle Image

ข้อมูลโรงเรียน

สรุปข้อมูลจำนวนโรงเรียนภายในประเทศไทย, โรงเรียนขยายโอกาสและความหนาแน่นของโรงเรียนภายในพื้นที่