ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

information system for equitable education

ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

     กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิจัยพัฒนาระบ สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information Sytem for Equitable Education) หรือ iSEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่

     รายบุคคล ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า 4 ล้านคน โดยเชื่อมโยงเลขประจำตัว 13 หลักของเด็กและครอบครัวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐรวม 6 กระทรวงและข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)