จำนวนนักเรียนยากจนและจนพิเศษ

ข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2560 – 1/2564

จำนวนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบ่งตามเพศ

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนยากจน หรือนักเรียนยากจนพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2560 – 1/2564 นักเรียนเหล่านี้ย่อมสามารถถูกจำแนกตามเพศได้อีก ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

จำนวนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบ่งตามชั้นเรียน

นอกเหนือจากการจำแนกออกตามเพศแล้ว ทั้งนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ ในปีการศึกษา 2/2560 – 1/2564 ก็สามารถถูกจำแนกออกได้ตามระดับชั้น เช่น ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย

นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบ่งตามจังหวัด

ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษในปีการศึกษา 2/2560 – 1/2564 โดยข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 1/2564 เมื่อนำไปจำแนกตามค่าน้ำหนักตัวแทนรายได้ (Proxy Means Test: PMT) ในแต่ละภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้ประเภทของนักเรียนเป็นไม่จน ยากจน และยากจนพิเศษ

นอกเหนือจากการนำไปจำแนกตามค่าน้ำหนักตัวแทนรายได้ (Proxy Means Test: PMT) ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 1/2564 สามารถนำมาจำแนกประเภทของนักเรียนออกเป็นนักเรียนยากจนที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนของ สพฐ และนักเรียนยากจนที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ตัวแทนรายได้ (PMT) โดยนักเรียนเหล่านี้ล้วนแต่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลผู้ปกครองที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลจำนวนผู้ปกครองที่ได้ทำการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2560 – 1/2562