ข้อมูลจำนวนเด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ

นักเรียนจะถูกจำแนกออกตามประเภทของความด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเด็กยากจน เด็กกำพร้า ชนกลุ่มน้อย และอื่นๆ สำหรับเด็กพิการก็เช่นกันที่จำเป็นต้องจำแนกออกไปตามประเภทของความพิการ เช่น บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ และอื่น ๆ

จำนวนเด็กพิการแบ่งตามประเภท

ข้อมูลเด็กพิการในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเด็กแต่ละคนถูกจำแนกออกตามเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย

จำนวนเด็กพิการแบ่งตามช่วงชั้น

ข้อมูลเด็กพิการในปีการศึกษา 2561 ซึ่งนอกเหนือจากการจำแนกเด็กพิการออกตามเพศแล้ว ยังสามารถจำแนกตามระดับชั้นของเด็กพิการได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย

จำนวนเด็กพิการทั้งหมดในประเทศไทย

ข้อมูลจำนวนเด็กพิการทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย โดยจำแนกตามจังหวัดที่มีข้อมูลของเด็กพิการเยอะที่สุด เรียงลำดับไปจนถึงจังหวัดที่มีข้อมูลของเด็กพิการอยู่น้อยที่สุด