ปีการศึกษา เพศชาย เพศหญิง รวม
2558 3,498,342 3,433,301 6,931,643
2559 3,437,704 3,379,656 6,817,360
2560 3,431,927 3,373,207 6,805,134
2561 3,394,665 3,340,459 6,735,124
อ้างอิง : จำนวนนักเรียนจากข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2558-2561
อ้างอิง : จำนวนนักเรียนจากข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2561
อ้างอิง : จำนวนนักเรียนจากข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2561